Algemene voorwaarden G&R Chroming and Restoration

F. van Loon h.o.d.n. G&R Chroming and Restoration is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17208419 en is gevestigd aan Maasstraat 22 (5404ND) te Uden.
Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: G&R Chroming and Restoration.
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die G&R Chroming and Restoration aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het verchromen van onderdelen.
8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij G&R Chroming and Restoration zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 1 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van G&R Chroming and Restoration heeft aanvaard.
2. G&R Chroming and Restoration is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. G&R Chroming and Restoration heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor G&R Chroming and Restoration gegronde reden te weigeren.

Artikel 2 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. In de prijs is tevens de verzending naar en van Polen inbegrepen.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Opdrachtgever zijnde een Consument dient het verschuldigde bedrag na oplevering van het Werk en na het afhalen van de zaken door Consument te voldoen. Bedrijven hebben de mogelijkheid om achteraf te betalen middels een factuur.
4. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.
5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van G&R Chroming and Restoration. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van G&R Chroming and Restoration een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
6. G&R Chroming and Restoration is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 4 - Uitvoering werkzaamheden
1. G&R Chroming and Restoration zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat G&R Chroming and Restoration ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
3. G&R Chroming and Restoration is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. G&R Chroming and Restoration kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is G&R Chroming and Restoration gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan G&R Chroming and Restoration.
5. Opdrachtgever dient zelf de opgeleverde en verchroomde onderdelen te monteren op/aan zijn voertuig. G&R Chroming and Restoration is hier nimmer verantwoordelijk voor.

Artikel 4 - (Op)Levering
1. G&R Chroming and Restoration spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
2. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door G&R Chroming and Restoration gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
3. Indien G&R Chroming and Restoration te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 
4. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
5. G&R Chroming and Restoration is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van G&R Chroming and Restoration.
6. Indien G&R Chroming and Restoration te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet ophaalt maar toegestuurd wenst te krijgen, dan dient de Opdrachtgever er zelf voor te zorgen dat het werk verzekerd is.  G&R Chroming and Restoration kan na gereed melding niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van onderdelen door logistieke organisaties.

Artikel 6 - Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen. De garantie bedraagt 12 maanden.
2. G&R Chroming and Restoration voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat G&R Chroming and Restoration in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door G&R Chroming and Restoration gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is G&R Chroming and Restoration gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van G&R Chroming and Restoration, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van G&R Chroming and Restoration verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 7 - Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de onderdelen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de auto-onderdelen G&R Chroming and Restoration verlaten nadat deze verchroomd zijn. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de auto onderdelen in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de auto onderdelen zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

Artikel 8 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door G&R Chroming and Restoration leidt tot aansprakelijkheid van G&R Chroming and Restoration jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door G&R Chroming and Restoration in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens G&R Chroming and Restoration.
2. G&R Chroming and Restoration is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor G&R Chroming and Restoration aansprakelijk is (gebleken), dient G&R Chroming and Restoration in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5. G&R Chroming and Restoration staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens G&R Chroming and Restoration verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van G&R Chroming and Restoration vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij G&R Chroming and Restoration binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van G&R Chroming and Restoration vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
7. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. G&R Chroming and Restoration is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.